آخرین اخبار : 

امروز به پشتوانه قدرت دفاعی پشت میز مذاکره می نشینیمرییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اهمیت قدرت دفاعی و نظامی نیروهای مسلح گفت: اگر امروز ما می توانیم پشت میز مذاکره بنشینیم، به پشتوانه قدرت دفاعی مان است.لینک منبع